جستجو
جستجو در سایت

رادیولوژی

رادیولوژی، روش تصویربرداری تشخیصی ای است که امکان مشاهده اعضای داخلی بدن را از طریق اشعه ایکس فراهم می کند. از این روش برای بررسی بیماری های داخلی یا ناهنجاری بافت ها استفاده می شود.از عکس رنگی رحم و ماموگرافی، می توان به عنوان مهمترین نوع این روش تصویربرداری اشاره کرد.

حین رادیوگرافی، پرتو اشعه ایکس از بدن عبور می کند. مقداری از اشعه جذب شده یا عبور میکند و الگوی اشعه ایکس باقی مانده، به دستگاه منتقل شده و تصویر ثبت می شود..

برای انجام رادیوگرافی نباید زیورآلات یا اشیا فلزی ای داشته باشید. اغلب یک گان به شما داده می شود تا بپوشید. به همان طریقی که مسئول رادیوگرافی از شما میخواهد روی تخت می خوابید. بسته به اینکه چه نوع رادیوگرافی برای شما انجام می شود، وضعیت قرارگیری شما روی تخت متفاوت است.