جستجو
جستجو در سایت

سونوگرافی تشخیص سن بارداری

سونوگرافی سن بارداری

تشخیص سن بارداری

تعیین دقیق سن حاملگی برای مراقبت های مامایی اساسی است و در موقعیت های مختلف مهم است. به عنوان مثال، تفسیر تست قبل از زایمان ممکن است به سن حاملگی بستگی داشته باشد. به طور خاص، سطح α-فتوپروتئین هم در مایع آمنیوتیک و هم در سرم مادر با سن حاملگی مرتبط است و زمانی که تاریخ‌ها نادرست هستند، نتایج آزمایش نادرست و گمراه‌کننده خواهد بود.

تاریخ تخمینی زایمان (EDD) باید بر اساس آخرین دوره قاعدگی (LMP) محاسبه شود، مگر اینکه اولین روز آخرین قاعدگی مشخص نباشد. در سونوگرافی های سه ماهه اول، سن حاملگی (GA) جنین با اندازه‌گیری طول سر تا دنبالچه جنین (CRL) ، با بیشترین دقت تعیین می‌شود. هرچه بارداری جلوتر میرود، خطای سن تخمینی حاملگی و در نتیجه خطای تاریخ تخمینی زایمان (EDD) بیشتر است. میانگین قطر کیسه (MSD) قبل از شناسایی قطب جنین و قطر سر جنین (BPD) بعد از 11 هفته نیز می تواند برای محاسبه سن حاملگی استفاده شود.

اگر حاملگی حاصل از روش های کمک باروری (ART) باشد، باید از سن حاملگی مربوط به ART برای تعیین تاریخ زایمان تخمینی (EDD) استفاده شود. به عنوان مثال، EDD برای بارداری که در نتیجه لقاح آزمایشگاهی است باید با استفاده از سن جنین و تاریخ انتقال تعیین شود.

https://radiopaedia.org/articles/gestational-age